, , , , , , ,

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

 

کتاب انسان طبیعت معماری اثر استاد نقره کار ، در شش بخش به این موضوع پرداخته است که در ادامه به اختصار به توضیح هر یک از بخش ها می پردازیم.

پاره نخست:

هدف: آشنایی با نگرش سامانه ای و تعریف طبیعت و معماری بر پایه آن

 رویکردهای گوناگونی برای تعریف معماری وجود دارد که یکی از جامع ترین و کل گراترین آنها نگرش سامانه ای است .با این نگرش می توانیم معماری را کلیتی یکپارچه برای تامین اهداف سکونت و استقرار و انجام بهتر رفتارها و زندگی که دارای اجزاء مرتبط با هدف خود است تعریف نماییم .مهمترین نگرش های سامانه ای معماری را همچون یک سامانه طبیعی (ارگانیک) یا سامانه ساخته انسانی (ماشینی) تعریف نموده اند که براساس هر یک نظم ، وحدت و شکل و ساختار متفاوتی بر آن حاکم می شود.

به گمان ما ساخته های انسانی که با عوامل فرهنگی و هویتی هم در ارتباطند را باید فراتر از مکانیزم ماشینی یا ارگانیزم طبیعی ، یک فراارگانیزم هوشمند انسانی نامید. گام بعدی تشریح زیرسامانه های معماری است که آنها را در پنج زیرسامانه (محیطی، انسانی، کارکردی، سازه ای و شکلی) می توان تعریف نمود.

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

توصیه می کنیم ببینید: بانک کتاب معمار گلد

پاره دوم:

هدف : دستیابی به تعریف فراگیر از انسان و ساختار ادراکی او و رابطه صحیح او با طبیعت و تاثیر آن در معماری

انسان شناسی : سامانه ایجادگر معماری (علت فاعلی آن) انسان و طبیعت هستند . امروزه تلاش های زیادی برای احیای یک معماری انسان گرا و یا طبیعت گرا صورت می گیرد و به همین جهت مروری بر مهمترین تعاریف مطرح شده ضروری است. کلی ترین تفاوت ، ناشی از نگرش پسینی و پیشینی در تعریف است. تعریف پیشینی از مصادیق ناشی نمی شود بلکه تعریفی فلسفی یا دینی یا… است و در مورد مصادیق آن می توان بحث نمود.         کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

اما تعاریف پسینی تنها فیزیولوژی کالبدی و مصداقی انسان را مدنظر دارند . امروزه صدها تعریف پیشینی و پسینی از انسان ارائه شده که تلاش خواهد شد با دسته بندی ابعاد آفاقی و انفسی ، فراگیرترین تعریف جامع از انسان ارائه شود. همچنین سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو به عنوان یکی از نگرش های مورد توجه در نظریه های معماری به اجمال مطرح شده و در مقایسه با نگرش اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است.                                 ککتاب انسان طبیعت معماری نقره کارتاب انسان طبیعت معماری 

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

پاره سوم:

هدف : شناخت رویکردی موجود در زمینه ارتباط با طبیعت در معماری و باغسازی ایران و جهان

ارتباط بین انسان با طبیعت و معماری براساس نگرش سامانه ای معمولا به سه شیوه مطرح می شود. یا انسان و طبیعت سرشتی جدا دارند که این پایه ای برای یک جانبه نگری و مصرف گرایی در طبیعت است و یا به دو شکل متفاوت به انسانی کردن طبیعت یا طبیعی کردن انسان پرداخته اند .این سه نگرش را گروتر در کتاب زیباشناختی در معماری مطرح نموده است و آنها را متناظر با سه مکتب باغسازی فرانسوی، انگلیسی و ژاپنی دانسته است.            کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

به نظر می رسد او نادانسته از مکتب مهم باخسازی ایرانی که متفاوت با هر سه دیدگاه پیشین است غفلت نموده است. در حالی که مکاتب باغسازی فرانسه و ایتالیا هرگز به پیشینه باغ ایرانی نبوده و تنها شکل های تحول یافته ای از آن را ارائه نموده اند. همچنانکه باغ انگلیسی هم چیزی جز شکل تغییر یافته باغ چینی یا ژاپنی نیست. در این فصل تلاش خواهد شد تا برخی از مهمترین جریان ها و سبک های طبیعت گرا در معماری قرن بیستم همچون فراکتال، ارگانی تک، اکوتک، پایدارو… معرفی گردند.

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

پاره چهارم :

هدف : گونه های اقلیمی و تاثیرات آنها در طراحی معماری و همچنین شناخت عوامل گوناگون تاثیر گذار در سازه و هندسه طرح در طبیعت و در معماری
اقلیم : تطابق با اقلیم از عوامل مهم شکل دهنده به هر موجود طبیعی و معماری است و از این جهت معماری درسهای زیادی می تواند از طبیعت بیاموزد. این موضوع در چهارگونه اقلیمی که در ایران وجود دارد قابل مطالعه است.

در هر اقلیم گیاهان و جانوران، راهبردهای ویژه ای را برای این سازگاری فراهم نموده اند و مطالعه تطبیقی آنها با معماری بومی و سنتی که آن هم در سازگاری با محیط شکل گرفته همسانی ارزشمندی را نشان می دهد.

کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

توصیه می کنیم ببینید: پروژه های انسان طبیعت معماری

پاره پنجم :

هدف: نفاوت نگرش های غربی و شرقی و همچنین گذشته و جدید در زمینه رابطه انسان با طبیعت

رابطه انسان با طبیعت در طول تاریخ فراز و فرودهایی را داشته است. دو تفسیر گوناگون از این سیر وجود دارد. غربیان با سیر تکاملی سه یا چهار دوره را در طول تاریخ معرفی می کنند. به نظر آنان امروزه کاملترین نوع این رابطه به ظهور رسیده است. ولی در نگرش شرقی این سیر رو به زوال بوده و در سه یا چهار دوره انحطاطی ، امروزه بدترین شرایط این رابطه متحقق شده است. در این فصل ضمن معرفی نمونه هایی از هر دو دیدگاه ، یک نظریه جامع و مانع با تشریح چهار الگوی ارگانیک، فراارگانیک، صنعتی و شبه ارگانیک معرفی گردیده اند.

در هر یک از این چهار دوره تعامل با طبیعت با شیوه های خاصی دنبال شده و به تبع آن هنر و معماری انسانها هم سمت و سوی ویژه ای پیدا کرده است. رویکرد آرمانی این ارتباط را باید در رویکرد فراارگانیک دانست که انسان در رابطه صحیحی با طبیعت و ماوراء طبیعت ، هر دو را در یک رابطه طولی با هم می دید.امروزه بشر با بحران های فراوان زیست محیطی ناشی از عصر صنعت مواجه شده و به ناچار به گرایشات شبه ارگانیک روی آورده است تا راهی برای جمع بین صنعت و طبیعت بیابد. چند الگوی مهم حاکم بر معماری های طبیعت گرای اخیر همچون ارگانی تک، اکوتک، پایدار و… به اجمال در این فصل معرفی گردیده‌اند.

پاره ششم :

هدف : بررسی اصول حاکم بر کالبد طبیعت و تاثیر آن در معماری سنتی ( دوران اسلامی )

آنچه تاکنون بر آن تاکید شد، پرهیز از طبیعت گرایی شکلی در آثار معماری است . در مقابل راه صحیح و منطقی تر طبیعت گرایی در معماری، هماهنگی با اصول حاکم بر طبیعت و الهام از آن در طراحی است. آموزه های طبیعت برای هنر و معماری را می توان در طی اصولی به نام اصول ارگانیک معرفی نمود. برخی معماران و نظریه پردازان به تشریح این اصول پرداخته و تعدادی از آنها را معرفی نموده اند. در اینجا با طرح اصل بنیادین عدالت ( به جا بودن ) در طبیعت برخی از اصول استخراج شده از آن بصورت ۲۵ اصل ارگانیک همچون وجود محور، دو نظام هندسی، تطابق با محیط، زوجیت، سلسله مراتب و حریم و جلوگیری از مزاحمت و… را می توان نام برد که قابلیت تکمیل و توسعه دارند.                               کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

برای هر یک از آنها می توان شواهدی از طبیعت و همچنین معماری های ارگانیک و طبیعت گرا معرفی نمود. اما به گمان ما برخی اصول فراارگانیک هم وجود دارند که ریشه در بعد الهی و ماوراء طبیعی انسان دارند و همانهاست که هنر و معماری انسانی را از طبیعت متمایز می نمایند. در این فصل ۵ مورد از این اصول همچون نمادپردازی، توجه به زمان، اصل فضای خالی و… مطرح شده اند که قابلیت توسعه و استخراج اصول دیگری همچون سیر از کثرت به وحدت ، درونگرایی و… را دارند.

 

بعضی از صفحات کتاب انسان طبیعت معماری نقره کار

 

 

 

دانلود رایگان و مستقیم فایل – کلیک کنید

یک دیدگاه

  1. Avatar

    بابت قرار دادن کتاب ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code